Các học phần chuyên ngành

Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Tóm tắt nội dung môn học

Môn học phân tích hoạt động kinh doanh là môn học nhằm cung cấp các kỹ năng đánh giá để giúp cho người học vận dụng các phương pháp phân tích vào việc phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, các yếu tố sản xuất kinh doanh, các chi phí hoạt động kinh doanh; phân tích lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh, tài sản và vốn hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Môn học giúp người học nhận diện, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói riêng. Thông qua đó, người học có thể đề xuất và đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại doanh nghiệp.Click vào đây để tham gia khóa học.