Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2019

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Logistics Quốc tế

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Logistics Quốc tế

Thực hiện và báo cáo tiến độ và các nội dung Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu. Yêu Cầu sinh viên cung cấp thông tin 

1. Cung cấp thông tin công ty nơi sv đang thực tập (Ngày 19/4/2019)

2. Chốt tên đề tài Báo cáo thực tập tốt nghiệp (Ngày 24/4/2019)

3. Cung cấp tất cả các chứng từ và tài liệu liên quan đến Báo cáo thực tập cung như công việc thực tế tại công ty SV thực tập

4. Thực hiện báo cáo tiến độ hoàn thành báo cáo TTTN theo yêu cầu của GVHD qua website ứng dụng này.

5. Các vấn đề cần lưu ý khi thực hiện Báo cáo TTTN

- Thể thức và nội dung theo quy định của trường (Các bạn tham khảo quy định về BCTTTN )

- Các chứng từ phải khớp với Báo cáo TNTN 


Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Xuất nhập khẩu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Xuất nhập khẩu

Thực hiện và báo cáo tiến độ và các nội dung Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu. Yêu Cầu sinh viên cung cấp thông tin 

1. Cung cấp thông tin công ty nơi sv đang thực tập (Ngày 19/4/2019)

2. Chốt tên đề tài Báo cáo thực tập tốt nghiệp (Ngày 24/4/2019)

3. Cung cấp tất cả các chứng từ và tài liệu liên quan đến Báo cáo thực tập cung như công việc thực tế tại công ty SV thực tập

4. Thực hiện báo cáo tiến độ hoàn thành báo cáo TTTN theo yêu cầu của GVHD qua website ứng dụng này.

5. Các vấn đề cần lưu ý khi thực hiện Báo cáo TTTN

- Thể thức và nội dung theo quy định của trường (Các bạn tham khảo quy định về BCTTTN )

- Các chứng từ phải khớp với Báo cáo TNTN