Topic outline

 • General

 • Chương 1: Tổng quan Tổng quan về phân tích hoạt động KD. XNK

  - Giới thiệu

  - I. Khái niệm, mục đích, đối tượng và nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh doanh

  II. Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh.

  III. Các hình thức tổ chức công tác phân tích hoạt động kinh doanh

  Câu hỏi ôn tập, thảo luận làm bài tập

 • Chương 2: Phân tích doanh thu xuất khẩu nhập khẩu

  I. Phân tích doanh thu xuất khẩu

  II. Phân tích doanh thu nhập khẩu

  Thảo luận, ôn tập


 • Chương 3: Phân tích chi phí kinh doanh xuất nhập khẩu doanh nghiệp

  - Mục đích:

  + Đánh giá tình hình biến động và quản lý sử dụng chi phí KD của DN;
  + Phát hiện những tích cực bên cạnh những bất hợp lý trong quản lý sử dụng chi phí KD của DN;
  + Nội dung, Kỹ thuật phân tích chi phí KD và kỹ năng phân tích chi phí KD của DN trong một số tình huống cụ thể.
  + Xác định nguyên nhân biến động chi phí và khả năng tiềm tàng cho phép giảm thiểu chi phí KD


 • Chương 4: Phân tích lợi nhuận kinh doanh

  Nội dung chính:

  Phân tích các hệ số tài chính chủ yếu

  Ôn tập chương 4,5

 • Chương 5: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp