Có tài liệu về doanh nghiệp Hạ Long qua hai năm như sau:

Câu 1. Có tài liệu về doanh nghiệp Hạ Long qua hai năm như sau:
ĐVT: tr.đ

Chỉ tiêu

Kế hoạch

Thực hiện

Doanh thu bán hàng

10000

13000

 

Giá vốn hàng bán

8000

10600

 

Chi phí bán hàng và quản lý

1200

1520

 

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh

700

800

 

 

•        Yêu cầu: Đánh giá tình hình KD của DN bằng phương pháp so sánh

 

 

Câu 2. Số liệu về tình hình thực hiện kế hoạch tăng daonh số của một công ty thương mại như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Kế hoạch

Thực hiện

Biến động

Δ

I’(%)

Doanh thu

5000

6000

 

 

Tăng tiền lương

500

550

 

 

Xuất lương doanh thu bán hàng

10

10,9

 

 

 

Yêu cầu:

- Phân tích biến động doanh số, tiền lương và tổng quỹ lương  xem doanh nghiệp chi lương có hợp lý không?

- Đánh giá Hiệu quả của việc tăng lương của năm thực hiện so với kế hoạch

Câu 3. Công ty A có số liệu sau:

 

Chỉ tiêu

Kế hoạch

Thực hiện

Tổng số sản phẩm

704000

945000

 

Tổng số giờ sản xuất

1600

1890

 

Tổng số lao động sản xuất

20

22

 

Năng suất lao động kỳ kế hoạch và kỳ thực hiện lần lượt là:

a. 20 và 22

b. 22 và 20
c. 22 và

d. Một kết quả khác

Câu 4.  Có tài liệu về bán ra mặt hàng may mặc của doanh nghiệp Việt An trong năm N
như sau:

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch

Thực hiện

Khối lượng hàng bán ra

Cái

19000

18000

Giá bán

Nghìn đồng/cái

1000

1100

 

Yêu cầu: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu bán hàng mặt hàng A
của doanh nghiệp trong năm và xác định ảnh hưởng của luợng bán, giá bán bằng
phương pháp thay thế liên hoàn.

 

Câu 5. Có tài liệu về doanh nghiệp Thương mại Trọng Tín trong năm N như sau:

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch

Thực hiện

Số lượng bán ra

Cái

20000

20090

Năng suất lao động bình quân

Người/Cái

400

380

Tiền lương bình quân

Tr.đ/người

50

55

 

Yêu cầu:
1/ Phân tích hiệu quả sử dụng lao động của doanh nghiệp trong năm bằng
phương pháp so sánh.
2/ Xác định ảnh hưởng của các chỉ tiêu trên đến tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu bán hàng của doanh nghiệp trong năm bằng phương pháp thay thế liên hoàn.
3/ Xác định ảnh hưởng của các chỉ tiêu trên đến tình hình thực hiện kế hoạch chi phí tiền lương của doanh nghiệp trong năm và bằng phương pháp chênh lệch.

Câu 6. Có tài liệu về doanh nghiệp Hà Anh trong năm N như sau:

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch

Thực hiện

Khối lượng sản phẩm sản xuất

Sản phẩm

13000

12000

Hao phí giờ công cho 1 sản phẩm

Giờ/sản phẩm

0,5

0,45

Chi phí tiền lương cho một sản phẩm

ng.đ/sản phẩm

10

9,9

 

Yêu cầu:
1/ Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí tiền lương của doanh nghiệp trong năm và xác định ảnh hưởng của nhân tố khối lượng sản phẩm sản xuất và chi phí tiền lương một sản phẩm bằng phương pháp thay thế liên hoàn, chênh lệch.
2/ Xác định ảnh hưởng của nhân tố hao phí giờ công cho 1 sản phẩm đến tình hình thực hiện kế hoạch chi phí tiền lương của doanh nghiệp trong năm bằng phương pháp chênh lệch.