Bài Tập nhóm chương số 1 cho 3 lớp CQ602, 603Ngày 27/2/2010

Câu hỏi ôn tập
 - Phân tích mục đích, ý nghĩa và kỹ thuật  của phân tích doanh thu XK theo kết cấu

 - Mục đích, ý nghĩa của phân tích các nhân tố ảnh hướng đến doanh thu

B. Bài tập

Câu 1: Số liệu XK của một DN như sau:

Chỉ tiêu

Kế hoạch

Thực hiện

Doanh thu XK (1.000đ)

20.620.000

20.910.000

Doanh thu XK (1.USD)

924.660

935.150

Doanh thu bán hàng NK  (1.000đ)

10.319.000

6.233.800

D.thu b.hàng trong nước (1.000đ)

4.720.000

4.479.000

Yêu cầu:

·       Phân tích doanh thu của DN.

·       Phân tích ảnh hưởng của tỉ giá và sản lượng đến từng bộ phận doanh thu. Biết chỉ số giá XK tăng 7%; giá bán hàng NK tăng 10%; giá bán hàng trong nước giảm 5%.

Câu 2: Có tài liệu XK tại một DN như sau

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ N. cứu

1. Doanh thu XK (Tr.đ) 

2. Doanh thu b.hàng NK (Tr.đ)

3. D.thu bán hàng trong nước  (Tr.đ)

26.461

25.655

3.452

42.352

26.108

4.284

Yêu cầu:

Phân tích doanh thu của DN và các nhân tố ảnh hưởng.

 Biết rằng:

·       Giá XK bằng VNĐ giảm 2% so với kỳ báo cáo.

·       Giá bán hàng NK bằng tiền VN tăng 3%.

·       Giá bán hàng trong nước thay đổi không đáng kể.

 

Câu 3: Có tài liệu XK tại một DN như sau

Chỉ tiêu

Kế hoạch

Thực hiện

Mức tiêu thụ trong năm của DN:

Đặt hàng A:

- Số lượng (tấn)

3.500

4.000

- Đơn giá bán(1000đ)

16.000

15.000

Đặt hàng B:

- Số lượng (tấn)

4.000

5.000

- Đơn giá bán(1000đ)

5.000

6.000

Yêu cầu:

§  Phân tích doanh thu của DN;

§  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng, từ đó đưa ra giải pháp ứng xử của bạn.

Câu 4: Số liệu XK của một DN như sau:

Sản

phẩm

Kế hoạch

Thực hiện

Sản lượng

(tấn)

Đơn

(USD)

Sản lượng

(tấn)

Đơn giá

(USD)

A

8.000

100

8.500

120

B

7.000

90

6.000

95

C

4.000

125

4.200

130

Yêu cầu:

Phân tích doanh thu XK của DN và các nhân tố ảnh hưởng, Biết rằng: ek =15.000 VNĐ/USD, e1 = =16.000 VNĐ/USD

Câu 5: Số liệu XKcủa một DN như sau:

Thị truờng

và  sản phẩm XK

Đvt

Kế hoạch

Thực hiện

Sản lượng

(tấn)

Đơn

(USD)

Sản lượng

(tấn)

Đơn giá

(USD)

- Pháp

+ Thảm len

Mét

2.000

35

1.600

30

+ Quần áo

Bộ

1.000

15

1.600

20

- Bungaria:

+ Thảm len

Mét

1.000

30

1.200

40

+ Quần áo

Bộ

2.000

20

2.500

20

 

Yêu cầu: Phân tích doanh thu XK của DN theo thị trường và theo mặt hàng.