Bài tập 2: Bài tập phân tích tình huống trong doanh nghiệp

Một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải đang có kế hoạch xây dựng một hệ thống thông tin quản lý hoạt động của doanh nghiệp theo các yêu câu sau:

- Thông tin khách hàng phải được lưu trữ trên môi trường Internet để DN có thể truy vấn bất kỳ đâu.

- Thông tin sử dụng dịch vụ giao và nhận hàng phải được lưu trữ trên môi trường Internet để DN có thể truy vấn bất kỳ đâu.

- Quản lý được thông tin nhân sự đang làm tại công ty

- Thông tin thanh toán cũng như thông tin doanh thu của DN

1. Vễ mô hình kinh doanh của DN (business model)

2. Bạn hãy giúp DN liệt kê những trường thông tin nào cận được đưa vào cơ sở dữ liệu để quản lý.

3. Đề xuất mô hình quản lý doanh nghiệp này thông qua ứng dụng CNTT quản lý doanh nghiệp trong môi trường kết nối Internet bao gồm: Phần cứng, phần mềm, thiết bị và các dịch vụ lưu trữ.

- Hệ thống bao gồm thành phần nào? liệt kê ra

- Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin khách hàng (Vẽ quy trình)