Bài tập chương 2

Lựa chọn 01 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có liên quan đến Logistics. Tìm hiểu, liệt kê và mô tả các dịch vụ (bằng hình vẽ) mà doanh nghiệp này cung cấp. (Doanh nghiệp này phải là 04 PL trở lên).