Bài tập 1 - Chương 2

Tại slide số 14 (Integration of a Firm’s TPS), Sinh viên thực hiện các yêu cầu sau:

- xác đinh các chủ thể tham gia trong hệ thống

- Giải thích nhiệm vụ của từng khối trong mô hình đồng thời dịch sang tiếng việt

- Mô tả việc trao đổi thông tin giữa các chủ thể qua mô hình trên

Lưu ý: vẽ và mô tả trên giấy sau đó chụp hình lại và nộp bài qua website.