Bài tập 2 - Chương 2

Tại slide số 24 (Point-of-Sale Transaction Processing System), Sinh viên thực hiện các yêu cầu sau:

- Mô tả nhiệm vụ của từng khối

- Tìm hiểu UPC, RFID, UPS và RFID hỗ trợ công việc nào trong Point-of-Sale Transaction Processing System