Bài tập chương 3

1. Số liệu của một doanh nghiệp xuất khẩu như sau:

Sản phẩm

Kế hoạch

Thực tế

SL (Cái)

Mức tiêu hao NVL Trđ/SP

SL

 (Cái)

Mức tiêu hao NVL Trđ/SP

A

1.000

30.000

1.500

28.000

B

2.000

20.000

2.000

21.000

C

3.000

15.000

3.400

15.000


Yêu cầu: Phân tích tổng chi phí NVLcủa DN và các nhân tố ảnh hưởng

2. Số liệu của một doanh nghiệp xuất khẩu như sau:

Câu  2 - C3

Yêu cầu: 1.Phân tích chi phí của DN và các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí.

3. Số liệu của một doanh nghiệp xuất khẩu như sau:

Câu 3 -C3

Yêu cầu:

•        Xác định chí phí tiền lương định mức và thực tế;

•        Phân tích ảnh hưởng của nhân tố tiêu hao lao động và đơn giá tới tổng chi phí phí tiền lương thực tế;

•        Cho biết tiềm năng giảm chi phí tiền lương?

4. Số liệu của một doanh nghiệp nhập khẩu như sau:

Chỉ tiêu

Thực hiện

Chỉ số giá

Định mức

Thực tế

Định mức

Thực tế

Sản lượng

20.000

8.000

Giá bán

80.000

120.000

1,10

1,15

Giá thành SP

60.000

95.000

- Nguyên vật liệu

40.000

65.000

1,15

1,2

-Tiền lương

10.000

15.000

1,10

1,1

- Chi phí bán hàng

3.000

5.000

1,05

1,0

- Chi phí quản lý

7.000

10.000

1,05

1,0


Yêu cầu: Phân tích ảnh hưởng của giá chi phí và giá bán sản phẩm đến tổng chi phí và tỉ suất chi phí của một doanh nghiệp theo tài liệu sau đây và cho biết doanh nghiệp cần làm gì để nâng cao kết quả và hiệu quả kinh doanh


5. Có tài liệu về doanh nghiệp Hà Anh qua hai năm như sau:
- Tổng doanh thu bán hàng:
+ Năm N: 80.000 tr.đ
+ Năm N+1: 92.000 tr.đ
- Tỷ suất chi phí hoạt động bán hàng năm N là 80%
- Tốc độ giảm tỷ suất chi phí hoạt động bán hàng năm N+1 là 1%
- Biết giá cả hàng hóa, giá phí qua hai năm biến động lần lượt là: - 0,5%; 1%.
Yêu cầu:
1/ Phân tích biến động chi phí hoạt động bán hàng trong mối quan hệ với doanh
thu hoạt động bán hàng của doanh nghiệp qua hai năm.
2/ Phân tích biến động tổng chi phí hoạt động bán hàng của doanh nghiệp qua hai
năm và xác định ảnh hưởng của các nhân tố tỷ suất chi phí hoạt động bán hàng, giá
bán, lượng bán bằng phương pháp thay thế liên hoàn.

 

6. Có tài liệu về doanh nghiệp BảoAnh qua hai năm như sau:

Câu 6 C3

Biết tổng doanh thu của 3 cửa hàng qua hai năm như sau:
- Năm N: 60.000 tr.đ
- Năm N+1 so với năm N tăng 20%
Yêu cầu:
1/ Phân tích biến động tổng chi phí kinh doanh của 3 cửa hàng qua hai năm và
xác định các nhân tố ảnh hưởng bằng phương pháp thay thế liên hoàn.
2/ Tính mức tiết kiệm, vượt chi chi phí kinh doanh của 3 cửa hàng qua hai năm.

7. Có tài liệu về doanh nghiệp Việt An qua hai năm như sau:

Câu 7 - C3

Yêu cầu:
1/ Phân tích tình hình sử dụng chi phí hoạt động bán hàng, chi phí kinh doanh
của doanh nghiệp qua hai năm theo các yếu tố chi phí bằng phương pháp so sánh.
2/ Phân tích biến động tổng chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua
hai năm và xác định các nhân tố ảnh hưởng bằng phương pháp chênh lệch.
3/ Biết giá cả hàng hóa hàng hóa, giá phí qua hai năm biến động lần lượt là:
0,5%; -1%. Tính mức tiết kiệm (vượt chi) chi phí hoạt động bán hàng, chi phí kinh
doanh của doanh nghiệp qua hai năm sau khi loại trừ ảnh hưởng của giá cả hàng hoá và giá phí.

8. Có tài liệu về tình hình sử dụng lao động – tiền lương tại doanh nghiệp Diễm Phương qua hai năm như sau:

Câu 8 - C3

Yêu cầu:
1/ Phân tích tình hình sử dụng lao động – tiền lương của doanh nghiệp qua hai
năm bằng phương pháp so sánh
2/ Xác định tỷ lệ tăng hợp lý về tổng quỹ lương của doanh nghiệp qua hai năm
3/ Phân tích biến động tổng quỹ lương của doanh nghiệp qua hai năm và xác định
ảnh hưởng của doanh thu, tỷ suất tiền lương đến chi phí tiền lương bằng phương pháp thay thế liên hoàn.
4/ Phân tích biến động tổng quỹ lương của doanh nghiệp qua hai năm và xác định
ảnh hưởng của tiền lương bình quân, năng suất lao động, doanh thu bằng phương pháp chênh lệch.

9. Có tài liệu về tình hình trả lãi vay của doanh nghiệp Việt Thành như sau:

Câu 9 - C3

Yêu cầu:
1/ Phân tích biến động của chi phí lãi vay của doanh nghiệp qua hai năm bằng
phương pháp so sánh.
2/ Phân tích biến động của chi phí lãi vay ngắn hạn của doanh nghiệp qua hai
năm và xác định các nhân tố ảnh hưởng bằng phương pháp chênh lệch.
3/ Xác định ảnh hưởng của cơ cấu nợ vay đến tình hình thực hiện chi phí trả lãi
tiền vay chung qua hai năm.