Bài tập tình huống LIS

Phần 1:

1. Đối với hệ lập kế hoạch : Bạn hãy cho 1 ví dụ về nhiệm vụ của hệ lập kế hoạch trong việc thực hiện chức năng kiểm soát tồn kho gì? Lấy thông tin từ đâu?

2. Đối với hệ nghiên cứu và tình báo:

+ Thông từ môi trường môi trường bên trong và môi trường bên ngoài lấy từ đâu, cho ví dụ:

 + Khi đã có thông tin về số lượng hàng bán ra, chủng loại, doanh số cho từng tháng, quý năm, thì những thông tin này sẽ phục vụ cho nghiên cứu gì trong chức năng quản lý tồn kho?

3. Đối với hệ thực thi: Bạn hãy cho 1 ví dụ về nhiệm vụ của hệ thực thi trong việc thực hiện chức năng vận chuyển là gì? Lấy thông tin từ đâu?

4. Đối với hệ báo cáo và kết quả: Bạn hãy cho 1 ví dụ về nhiệm vụ của hệ báo cáo và kết quả trong việc thực hiện chức năng quản lý kho hàng? Lấy thông tin từ đâu?

Phần 2: Xác định các trường thông tin cần thiết trong hoạt động quản lý kho hàng của một doanh nghiệp bán lẻ (Retailer)