Bài tập chương 4 - quản lý sản phẩm

Yêu cầu sinh viên làm bài tập theo yêu cầu như file đính kèm