Bài tập 2 Chương 3

File đính kèm là vận đơn (Bill of Lading) của Maerkline. Sinh viên đọc và giải thích các trường thông tin  trong vận đơn. Chỉ cần gạch đầu dòng của từng trường thông tin và giải thích bằng tiếng việt và nộp bài qua cửa sổ Online Text".