Bài Tập 1 - Chương 3

Tìm hiểu slide số 7 - Ghi nhận thông tin kho hàng và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Giải thích quy trình tiếp nhận, ghi nhận thông tin từ lúc tiếp nhận hàng vào kho cho đến khi hàng hóa ra khỏi kho.

2. giải thích các công nghệ được sử dụng để hỗ trợ quy trình như thế nào trong việc tiếp nhận, lưu trữ và sử dụng thông tin.

Lưu ý: thực hiện bài tập trên cửa sổ Online text (không nộp file)