Practices_C4

1. Có tài liệu về doanh nghiệp Việt An qua hai năm như sau:

B1_C4

Yêu cầu:

1/ Xác định ảnh hưởng của biến động doanh thu hoạt động bán hàng đến tổng lợi

nhuận hoạt động bán hàng của doanh nghiệp qua hai năm.

2/ Phân tích tình biến động về lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp qua hai

năm và xác định các nhân tố ảnh hưởng bằng phương pháp chênh lệch.

2. Có tài liệu về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp Việt Thành năm N như
sau:

B2_C4

Yêu cầu:

Biết:
- Tỷ lệ chiết khấu doanh thu: kế hoạch 5%, thực hiện 6%
- Chí phí bán hàng kế hoạch: 9.000 ng.đ, thực hiện: 8.050 ng.đ
- Chi phí quản lý kế hoạch: 3.000 ng.đ, thực hiện 3.500 ng.đ
Yêu cầu:
1/ Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận hoạt động bán hàng của
doanh nghiệp trong năm và xác định các nhân tố ảnh hưởng bằng phương pháp thay
thế liên hoàn.
2/ Tính mức tiết kiệm, vượt chi chi phí hoạt động bán hàng của doanh nghiệp
trong năm khi đã loại trừ ảnh hưởng của biến động giá cả hàng hoá.

 

3. Có tài liệu về doanh nghiệp Việt Thành qua hai năm như sau

B3_C4

Yêu cầu:
1/ Phân tích về tình hình biến động tổng lợi nhuận kinh doanh trước thuế của doanh nghiệp qua hai năm theo các hoạt động bằng phương pháp so sánh.
2/ Phân tích về tình hình biến động tổng lợi nhuận kinh doanh sau thuế của doanh
nghiệp qua hai năm và xác định ảnh hưởng của các chỉ tiêu trên bằng phương pháp cân đối.
3/ Phân tích biến động nhuận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua hai
năm và xác định các nhân tố ảnh hưởng bằng phương pháp thay thế liên hoàn.

4. Có tài liệu về doanh nghiệp Long An qua hai năm như sau: 

B4_C4

Biết:
- Tỷ lệ chiết khấu doanh thu năm N: 2%; Năm N +1: 1,8%.
- Tỷ suất chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp năm N: 12%; Năm N +1: 11%.
Yêu cầu: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động bán hàng của
doanh nghiệp qua hai năm bằng phương pháp chênh lệch.
5. Có tài liệu về doanh nghiệp Việt Hà năm N như sau:

B5_C4 

Yêu cầu:
1/ Xác định ảnh hưởng của biến động doanh thu hoạt động bán hàng đến thực
hiện kế hoạch lợi nhuận hoạt động bán hàng của doanh nghiệp trong năm.
2/ Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tổng lợi nhuận kinh doanh trước thuế
của doanh nghiệp trong năm và xác định ảnh hưởng của các nhân tố tỷ suất lợi nhuận
kinh doanh, giá bán, lượng bán đến bằng phương pháp thay thế liên hoàn.