Bài tập chương 3: Quản lý vận tải

Lựa chọn 1 công ty và Tìm hiểu và liệt kê các trường thông tin (fileds) của một công ty cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ trong nước, đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Kẻ 01 bảng

2. Tối thiểu 20 trường thông tin

3. Giải thích 5 trường quan trọng nhất