Thuyết trình cuối khóa học

THỰC HIỆN BÀI THUYẾT TRÌNH CUỐI KHÓA THEO NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SAU:

Nội dung thuyết trình: Lựa chọn một công ty thương mại hoặc công ty xuất nhập khẩu và tìm số liệu tình hình kinh doanh của doanh nghiệp (Có thể tham khảo số liệu trên thị trường chứng khoán tại các trang, cafef.vn, vietstock.vn. Thực hiện các nội dung phân tích như sau:

- Tổng quan về công ty: Mô tả ngành, quá trình hình thành và phát triển công ty và chức năng, nhiệm vụ.

- Tình hình thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty:

+ Mua hàng hoặc nhập khẩu

+ Bán hàng hoặc xuất khẩu

+ Cơ cấu doanh thu của các loại hàng hóa

- Phân tích hiệu quả hoạt động

+ Ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp cña ho¹t ®éng kinh doanh: Doanh thu, chi phi, lợi nhuận.

+ Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp:

-        Cấu trúc tài sản

-        Cấu trúc vốn

-        Hệ số tài chính chủ yếu: luân chuyển Tổng tài sản, TS dài hạn, ngắn hạn.

-        Sức sản xuất vốn (ROE) sử dụng phân tích dupont để phân tích các nhân tố ảnh hưởng

-        Hiệu quả sử dụng tài sản (ROA) sử dụng phân tích dupont để phân tích các nhân tố ảnh hưởng

+ Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng lao động và tiền lương (mức doanh số bán ra trên một đv tiền lương) của công ty

- Nhận  xét, Rút ra các nhận tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Slide thuyết trình: Không quá 25 slides.

Báo cáo bằng file word: Từ 15 đến 25 trang

Thời gian thuyết trình:  tối đa 20 phút:  tối đa 10 phút cho thuyết trình nhóm , tối đa 10 phút dành cho hỏi và trả lời các nhóm còn lại và giảng viên.

Sau khi 1 nhóm nào đó thực hiện thuyết trình, các nhóm còn lại phải đặt 1 đến 02 câu hỏi cho nhóm thuyết trình. Giảng viên sẽ gọi ngẫu nhiên các nhóm còn lại để đặt câu hỏi cho nhóm thuyết trình. Nếu nhóm được yêu cầu để đặt câu hỏi không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào hoặc câu hỏi không đúng trọng tâm của bài thuyết trình thì giảng viên sẽ cân nhắc trừ điểm (10% số điểm thuyết trình).

Phương tiện thuyết trình: Phần mềm ứng dụng Power point, micro, loa,…

Các tiêu chí đánh giá bài tập nhóm hoặc thuyết trình nhóm:

o   Thái độ làm việc nhóm:

o   Không đạo văn

o   Đáp ứng các yêu cầu giảng viên đưa ra (ở trên)

Thời gian và hình thức nộp bài báo cáo:

+ Thời gian nộp bài

-        Đối với báo cáo file word: Trước thời gian thuyết trình (24h00)trễ 1 phút trừ 10% số điểm.

-        Đối với file power point: nộp file cứng trước khi nhóm lên thuyết trình

+ Hình thức nộp: nộp trên qua trang https://thuongmaiquocte.online  ngay phần Assigment

** LƯU Ý:  NGUỒN TÀI LIỆU ĐƯỢC LẤY TỪ  thị trường chứng khoán tại các trang, cafef.vn, vietstock.vn