Nộp đề cương báo cáo (Sườn Báo cáo)

Sinh viên Nộp đề cương báo cáo (Sườn Báo cáo) bằng file đính kèm và các chứng từ đầy đủ đính kèm