Giới thiệu đề cương môn học

Giới thiệu:

Khóa học Hệ thống thông tin Logistics giúp sinh viên nắm được kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin trong doanh nghiệp nói chung và Doanh nghiệp Logistics nói riêng như:

- Hệ thống thông tin trong quản lý giao nhận hàng hóa

- Hệ thống thông tin trong quản lý dịch vụ vận tải

- Hệ thống thông tin kho bãi

- Hệ thống thông tin quản lý hàng tồn kho

- Hệ thống thông tin trong quản lý đơn hàng

- Hệ thống thông tin dịch vụ booking dịch vụ vận tải tàu biển, đường bộ

- Thủ tục hải quan điện tử

Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Môn học này nhăm cung cấp cho sinh viên các kiến thức để:
- Cung cấp cho người học kiến thức khái quát về hệ thống thông tin trong doanh
nghiệp thông qua các khái niệm, vai trò và tầm quan trọng của HTTT Logistics
trong doanh nghiệp.
- Cung cấp cho người học kiến thức về nhận thức và quan điểm của nhà quản trị
Logistics các nguyên tắc về thiết lập mục tiêu và thực hiện kế hoạch trong việc
ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp
- Kỹ năng lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu ứng dụng CNTT logistics trong
doanh nghiệp
- Về kỹ năng:
- Nâng cao kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm có hiệu quả
- Sau khi tốt nghiệp người học có đủ kiến thức để đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ
sử dụng và quản lý hệ thống thông tin Logistics và chuỗi cung ứng.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Tham gia đầy đủ các giờ học tại lớp, nghiên cứu các tài liệu do giáo viên hướng
dẫn
- Chuẩn bị kỹ các bài tập về nhà
- Nhiệt tình thảo luận chuyên đề trên lớp để củng cố kiến thức chuyên môn
- Thi hết học phần


TT

TÊN CHƯƠNG

Tổng
số tiết

Trong đó


thuyết

Thực hành,
thí nghiệm,

thảo luận,
bài tập

Kiểm tra

1

Chương 1: Tổng quan về hệ
thống thông tin

3

3

0

 

2

Chương 2: Tổng quan mô hình
ứng dụng Công nghệ thông tin
trong Doanh nghiệp

10

3

7

 

3

Chương 3: Ứng dụng CNTT
trong quản lý hoạt động
Logistics, chuỗi cung ứng và
HTTT Logistics (Logistics
information system – LIS)

19

5

13

1

4

Chương 4: Các giải pháp SCM,
CRM, ERP & các phần mềm
ứng dụng trong Logistics &
chuỗi cung ứng

13

2

10

1

 

Tổng cộng

45

13

30

02


Bài tập cá nhân và nhóm

 

Bài tập cá nhân:

 

Cuối mỗi chương, sinh viên sẽ có một bài tập cá nhân bao gồm trả lời các câu hỏi hay phân tích và thuyết trình case study với mục đích là đánh giá sự tiếp thu bài học của sinh viên.

 

Bài tập nhóm:

+ Bài tập nhóm sẽ được thực hiện vào cuối mỗi chương để đánh giá sự tiếp thu của sinh viên cũng như thái độ và kỹ năng làm việc nhóm.

+ Sinh viên sẽ làm bài tiểu luận theo yêu cầu khi kết thúc khóa học.

 

Thi giữa kỳ: bài tiểu luận theo yêu cầu khi kết thúc khóa học.

 

Nội dung bài tiểu luận:

Nhóm sinh viên có thể chọn cho mình một công ty đang hoạt động liên quan đến lĩnh vực Logistics (trong và ngoài nước)  đáp ứng các tiêu chí như sau:

·       Về chuyên môn

-      Nền tảng, lĩnh vực và phạm vị hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty

-      Lựa chọn Mô tả chi tiết một hoặc các hoạt động Logistics hay dịch vụ mà công ty đang cung cấp và mô tả mô hình hệ thống thông tin của một trong những hệ thống như sau:

- Hệ thống thông tin trong quản lý giao nhận hàng hóa

- Hệ thống thông tin trong quản lý dịch vụ vận tải

- Hệ thống thông tin kho bãi

- Hệ thống thông tin quản lý hàng tồn kho

- Hệ thống thông tin trong quản lý đơn hàng

- Hệ thống thông tin dịch vụ booking dịch vụ vận tải tàu biển, đường bộ

Cho nhận xét về hệ thống này.

·       Về kỹ năng

+ Kỹ năng làm việc nhóm

+ Tìm hiểu và phân tích hệ thống đáp ứng nhu cầu quản lý dịch vụ Logistics của DN.

Cấu trúc điểm học phần:

Thang điểm: 10 điểm

Điểm trung bình bộ phận: 4 điểm

+ Điểm chuyên cần: 25% x 4 điểm=1 điểm

+ Bài tập cá nhân hoặc nhóm tại lớp: 25% x 4 điểm=01 điểm

+ Thi giữa kỳ (thuyết trình nhóm): 50% x 4 điểm=02 điểm

Kiểm tra kết thúc học phần: 6 điểm.

DiscussionStarted byRepliesLast post
Giới thiệu khóa học 0 Nhat Phan